توج(توز) نام قدیم منطقه سعدآباد بوشهر
سعدآباددرگذرتاریخ

سال قحط وسفیدودرمنطقه سعدآباد

این پیشامددرسال 1310شمسی رخ دادویکی دوسال یک چکه باران هم نباریدوکوه ودشت وبیابان همه خشک ولخت وبرهوت شدندوازهمین روی آن سال قحط سفیدونامیده شددرآن سال بسیاری ازچهارپایان ودام های مردم ازگرسنگی مردندوخوراکی ونان وگندم به گونه ای کم ونایاب شدندکه بسیاری ازمردم چندشبانه روزی پی درپی رادرنبودخوراکی وباگرسنگی سپری می کردندوبویژه خانواده های نداربسیاربیشترزیرفشاربودندوباگرفتاری ها دست وپنجه نرم می کردند.بسیاری ازمردم به خوردن گیاهان هرزی که درباغ ها ونخلستان هاروییده بودندروی آورده وکسانی بودندکه باجنبیدن هرچیزی جلوی بادکه به نان می مانددسته دسته بدنبال آن می دویدندوبه امیداینکه تکه نانی باشددراین هنگام نه دست مردم بینوابه جایی بندبودونه امیدی ونه فریادرسی بود.دراین زمان دولتی هم درکارنبودوتازه آن هاهم دراندیشه آن بودندومردم رابرای آن می خواستندکه چیزی ازآن هابگیرندوسودی برایشان داشته باشند.چون درآن یکی دوسال باران نباریده بودگردوخاک وآلودگی فراوانی نیزبراه افتاده وبرخی ازبیماری هانیزمنتشرشدندودراین میان بیماری واگیرومرگبارآبله همه گیرشدووروزانه شماربسیاری اززن ومردوپیروجوان وکودک رابه کام مرگ می فرستاد.آنان که دچاراین بیماری شدندوازمرگ نجات یافتندتاهمیشه نشان ماندگارآن رابه همراه وبرروی پوست تن وچهره خودداشتند.

|+| نوشته شده توسط احمد ایمانی در چهارشنبه هفتم تیر ۱۳۹۱ ساعت 12:2 |

سعدآباددرگذرتاریخ

سال آزاری (آزارو)

درسال های 1300تا1295شمسی گونه ای بیماری سخت وکشنده وواگیریک باره وبه سان بلایی آسمانی وخانمان سوز برسرمردم فرودآمدودرزمان کوتاهی همه گیرشددرمیانه های پاییزاندک کسانی درجاهایی به آن دچارشدندونشانه های آن که درآغازچون سرماخوردگی بودبرپایه روال همیشگی وهرساله آن بویژه درچنین روزهایی تازگی نداشت امااین بارمانندهمیشه نبودچراکه دراندک زمانی بسیاری ازمردم دردام آن افتادندوپیامدهای سخت ترازهمیشه ومرگباربودبیماران تب های بسیارشدیدی می گرفتندوسینه آنان چون آتش می سوخت ودیگرنمی توانستندنفس بکشندوتنهاپس ازچندروزازپای درآمده ومی مردند.آنان که ازمرگ نجات پیدامی کردندنیزبسیاررنجوروناتوان می شدندودچارسرفه های آزاردهنده وپی درپی می شدند.پدران ومادران درپیش چشم فرزندان جان می دادندوفرزندان دردست پدران ومادران می مردندوکاری ازدست هیچ کس ساخته نبود.باگذشت زمان کوتاهی نزدیک همگی مردم به این بیماری دچارشدندوچنان بیماری ومرگ برسرآبادی هاوشهروروستاهاسایه شوم خودراگستردکه هرگونه تکان وجنبش وراه رفتنی به ویژه درمیان روستاهاوآبادی هابه چشم نمی آمدوهیچ نشانه ای ازکاری یاتلاشی دیده نمی شددیگرکسی دراندیشه ودغدغه به خاک سپردن مردگان هم نبودوتوان ورمقی هم برای این کارنمانده بودلاشه بسیاری ازمردگان درکوچه هاودرمیان راه هامانده وشغال هاوکفتارهاوبرخی سگ هاآن هاراپاره پوره ونیم خورده کرده بودند.باکم شدن شعله های آتش بیماری وآهسته آهسته خاموش شدن آن هنگامی که مردم اندک اندک توانستندبرخیزندوکمرراست کنندپی بردندکه نزدیک به نیمی ازآن هادرکام مرگ فرورفته اند.

|+| نوشته شده توسط احمد ایمانی در یکشنبه چهارم تیر ۱۳۹۱ ساعت 10:38 |

سعدآباددرگذرتاریخ

دستگیری وسرکوب شدیدمبارزین نهضت ملی سعدآباد

 

درسال های 32-1331ش ودردوران نهضت ملی مردم ایران به رهبری دکترمحمدمصدق مردم مبارزشهرسعدآبادهمراه وهمگام باملت ایران وشهرهای بزرگ پرتلاش وپرشور دراین مبارزات شرکت نمودند .

شهرسعدآباددرآن زمان دارای افرادروشنفکروباسوادومبارزبسیاری بودوبه گونه ای مبارزات آن هاگسترده وتندوپرشوروپی گیر بود که درهمه جا وحتی درمرکزفارس شناخته شده بودوبه ویژه افرادی که این مبارزات رارهبری می کردندافرادنامداروسرشناسی بودند.مردم بسیاری ازسایرروستاهای بخش سعدآبادنیزدراین مبارزات شرکت فعال داشتند.گروهی ازجوانان پرشورومبارزسعدآبادکه ازشخصیت های برجسته ی آن زمان شهرومنطقه سعدآبادبودندرهبری این جنبسش رابرعهده داشتند.افرادی چون زنده یادفتح الله سعدآبادی ،شیخ عبدالله انصاری وشخصیت هایی چون دکتراحمدسوارومرحوم رضوی که درآن زمان درشهرسعدآبادسکونت داشتند. ازجمله سران این مبارزات بودندوشمارافرادبرجسته آنان باتشکیل گروهی سازمان یافته ومنسجم که دارای هسته مرکزی کادررهبری ،شاخه سیاسی،شاخه فرهنگی وسخنگوبودبه طورمنظم ومرتب دست به انجام راهپیمایی ها،سخن رانی هاوبرپایی میتینگ هامی زدندزنده یادابوالفتح جان احمدی که سخن گوی گروه بودباتسلط کامل وباشیوه ای جالب برنامه هارااجراواعلام می نموددراین مبارزات افرادوشخصیت های مبارزی ازشهروحدتیه ،زیراه،درودگاه ،نظرآقا،جتوط،هلپه ای،درواهی وجاهای دیگرنیزشرکت نمودند.پس ازکودتای 28مردادوشکست نهضت ملی ایران بسیاری ازمبارزین سعدآبادی وبه ویژه سران ورهبران آن هابلافاصله تلگرافی بسیارشدیدبه دربارشاه فرستادند.دراین تلگراف امضاءکنندگان که نام ونشانی خودرانیزقیدنموده بودندمراتب انزجارشدیدخودراازشاه ورژیم اووکودتاکنندگان اعلام ونسبت به دکترمحمدمصدق ودولت ملی اواعلام وفاداری وحمایت نموده بودند ارسال این تلگراف مزیدبرعلت شدوباعث گردیدکه رژیم درسطح وسیعی دست به دستگیری وبازداشت وشکنجه وآزاربسیاری ازمبارزین شهرسعدآبادبزند ده ها نفرتوسط رژیم به زندان انداخته شدندووسعت دستگیری ها وابرازخشونت وآزارنسبت به آن ها به اندازه ای بودکه خبرآن دربرخی جرایدوروزنامه های کشورهای همسایه ازجمله کویت وعراق منعکس گردید.بسیاری ازدستگیرشدگان بیش ازیک سال حبس درزندان های مختلف ازجمله زندان قصرتهران راتحمل نمودند.  

 

 

|+| نوشته شده توسط احمد ایمانی در شنبه سوم تیر ۱۳۹۱ ساعت 11:32 |

گوپال

گوپال چیست؟

شاید شما بارها آن رادراطراف روستاها دیده باشید.وباآن برخورد کرده

وازخودپرسیده ایدکه این چیست که شبیه قارچ است . وچه استفاده ای

ازآن می شده وشاید باخودفکرکرده ایدکه ممکن است چیزی با ارزش

باشداین شیی ء که باگلی مخصوص ساخته شده وخیلی پخته می شده

است وبعدازچندصدسال هنوزمحکم وسالم است (گوپال)است.

وبه عقیده بسیاری ازمعمرین درزمان های دوروگذشته بوسیله منجنیق

درمیدان های نبرد به سوی دشمن پرتاب می شده است .وجودفراوان

این گوپالها درروستاو دراطراف آن نشانگراین موضوع می باشد که

جنگ های خونین وطولانی مدتی دراین منطقه  به وقوع پیوسته  که        

اوج جنگها رامی توان به زمان لشکرکشی مسلمانان اعراب به ایران

دانست و نشانگراین است که جنگ سختی میان ایرانیان و اعراب در

این مکان بوجودآمده است.

این منطقه (سعدآباد)دارای قدمتی به درازای تاریخ چندهزارساله است

و درطول تاریخ به دلیل نقش استراتژیکی که همواره مورد اهمیت

حاکمان بوده ،پس این درخواست رامی طلبد که باستان شناسان ودوست

داران تاریخ ایران برای پی بردن بیشتر به رویدادهای تاریخی وروشن

کردن خیلی سوالات مبهم وشناساندن اقوام وگروهای ساکن دراین مناطق

،منطقه ی سعدآبادرابیشتر مورد کاوش وبررسی قراردهند

|+| نوشته شده توسط احمد ایمانی در دوشنبه بیستم دی ۱۳۸۹ ساعت 12:46 |

سعدآباد
 

 

سعدآبادرابهتربشناسیم

 تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد

 


 


ادامه مطلب
|+| نوشته شده توسط احمد ایمانی در یکشنبه نوزدهم دی ۱۳۸۹ ساعت 13:9 |

آقامیرهداف

بقعۀ آقامیرهداف درسعدآباد

درحدفاصله دوروستای اردشیرآبادوزیراه ازتوابع بخش سعدآباد شهرستان دشتستان بقعه ای وجود داردکه درمیان مردم محل به نام (( آقا میرهداف )) خوانده می شود. ازمعمر ترین وسالخوردگان آن حدود نقل است که این بقعه متعلق  به  یکی از سرداران عرب  بوده   که هنگام  تصرف  شهر باستانی توج میان سال های16تا19هجری قمری به وسیله اعراب، درآن جنگ کشته ودرهمان جا به خاک سپرده شد. بقعه مورد ذکرکه در زمینی نا هموار وبر روی تپه ای کم ارتفاع واقع شده از قدیم الایام مورد توجه ساکنین آن حدود بوده وامروزه نیز به عنوان زیارتگاهی محل توجه    می باشد .

 

برگرفته ازکتاب دشتستان درگذرتاریخ نوشته :        محمدجوادفخرایی

عکسی که درصفحه پایین مشاهده می کنید مربوط به آرامگاه میرهداف می باشد

|+| نوشته شده توسط احمد ایمانی در شنبه چهارم دی ۱۳۸۹ ساعت 22:23 |

پاسخ استانداربوشهر به درخواست مردم سعدآباد
سندی که مشاهده می کنید مربوط به سال ۱۳۵۲می باشد پاسخ استاندار بوشهر

به درخواست پل وآب آشامیدنی ازسوی مردم به تاریخ ۱۶/۱/۱۳۵۴

|+| نوشته شده توسط احمد ایمانی در سه شنبه بیست و سوم آذر ۱۳۸۹ ساعت 22:3 |

گلگلینو

                                بنام خدا

             گًًلگلینو(قبله ی دعا)

معنی گلگلینو:( یعنی همه با هم وبه تعدادی ازمردم که برای انجام کاری دورهم جمع میشوند)

درحدود30الی 35 سال پیش که مردم دارای قلبی پاک وخالص بودند

اگر مدتی باران نمی بارید درسعدآباد و مناطق اطراف آن ازچند روز

قبل به وسیله چندنفرمردم باخبرمی شدند ودرروز خاصی همگی باهم

توی کوچه ها حرکت می کردند .که دربین این افراد شخصی داوطلب

می شد(گلی) ولباس کهنه ومندرسی رامی پوشید ومقداری قیافه خودرا

تغییرمی داد ودرجلوگروه حرکت می کرد ومردم هم به دنبالش حرکت

می کردند  و یک نفرهم  دهلی دردست داشت و با دهل زدن مردم را

همراهی  می کرد ومردم شعرهایی می خواندند وبه  درب هرخانه که

می رسیدند صاحب آن خانه  ابتدا با یک ظرف آب که روی آنها می

پاشید ازآنها استقبال می کردسپس مردم باهم میخواندند(ََاُوش{آب}دادی

،خیرشم بده )بعدازاین کار صاحب آن خانه  مقداری  گندم – جو- ویا

مواد غذایی دیگرکه البته بیشتر گندم می دادند که بعد ازآن ازگندم های

جمع  آوری  شده  حلیمی  درست  می کردند و درآن حلیم شی ء  می

انداختند  ودر موقع خوردن، آن شی ء به دست هر کس که می رسید

دیگران به دنبالش میدویدند و او را کتک کاری  می کردند وآن شخص

برای اینکه در امان بماند به خانه ی یکی ازافراد صاحبنام ومعروف

آن روستا پناه می بردوآن شخص صاحبنام ضامن می شدکه تا چند

روز آینده مثلا 4تا5 روزآینده باران می آید که اگر تا این چند روز

باران  آمد  که  بهترو اگر باران نیامد مردم مجددا به درخانه  آن

شخص مراجعه می کردند ویک لنگ آسک (وسیله ای که درقدیم باآن

،گندم هارا آرد می کردند)رابرروی دوش آن شخص  که ضامن شده  

بود  می گذاشتند و به  طرف منطقه ای درخارج ازروستا حرکت می

کردند وشعرهایی می خواندندسپس روبه قبله  ابتدا نماز باران  می

خواندند و سپس دعا ونیایش می کردندوازخداطلب باران می کردند .

شعرهایی که مردم درهنگام حرکت درکوچه ها می خواندند :

گلگلینو،گلگلینو ،گِلی اومه درخونه تون بخاطرزن ،بچه تون .

ای خدابزن بارون سی ماعیال وارون .

ای خداماتشنمونِِ لنگ آسک کولِمونِِ .

تابریم قبله ی دعا بلکم خدا رحمش بیا.

گِلی: به آن فردی که بالباس کهنه ومندرس درجلو همه حرکت می کرد

      گلی می گفتند.

                      *****************************    

 

  

|+| نوشته شده توسط احمد ایمانی در پنجشنبه یازدهم آذر ۱۳۸۹ ساعت 9:58 |

چهل خونه سعدآباد
 ((چهل خونه))

 

در شمال سعدآباد دشتستان بوشهر رشته کوهی است که مشرف به رودخانه شاپور است. در ارتفاعات این کوه تعدادی اطاق شبیه به غارهای صخره ای و حجاری شده دیده می شود که یک مجموعه‌ی بسیار زیبا را تشکیل می دهند. اندازه های داخلی آن ها در ابعاد گوناگونی است. به دلیل ضعف نوع جنسیت سنگ کوه بر اثر عوامل طبیعی و فرسایش مثل سیل دچار تخریب شده است. ورودی این دخمه به شکل ذوزنقه بوده و در داخل آن طاقچه هایی در اشکال مختلف تعبیه شده است. طبق کارشناسی های مختلف به عمل آمده این مجموعه یکی از مراکز ادیان بوداگری در روزگار گذشته بوده ولی به علت اینکه ادیان غیر ملی مانند بودایی در ایران پیشرفتی نداشته اند و این دین در ماوراالنهر و خراسان و بلخ به طور مختصر رایج بوده احتمال صدق چنین نظری ضعیف است. اما با توجه به اشراف آن به رودخانه و قرار گرفتن چهره آن به سمت مخاور احتمال بیش تری وجود دارد که یکی از مراکز ادیان رسمی و ملی ایران در عهد ساسانیان باشد. نظر دیگری که می توان اظهار کرد کاربری این مجموعه به عنوان آسایشگاه، قلعه فراموشی و یا نگه داری متهمان سیاسی است. مع الوصف این آثار نیازمند به تحقیقات و مطالعه گسترده تری جهت روشن شدن کاربرد واقعی و زمان احداث آن است.

           تصاوير زيباسازی ، كد موسيقی ، قالب وبلاگ ، خدمات وبلاگ نويسان ، تصاوير ياهو ، پيچك دات نت www.pichak.net

 

|+| نوشته شده توسط احمد ایمانی در یکشنبه سی ام آبان ۱۳۸۹ ساعت 8:30 |

جرگله میرو وجاقاش

جر(دعوا) گله میرو وجاقاش درمنطقه سعدآباد

جنگ بین خان وملت درزمان محمدرضا پهلوی درسال 1335که بـــه

خاطر ادعای مالکیت خان برتمام املاک ومحصولات مردم منطقه بود.

و بدلیل تسلیم نشدن مردم ،خان باحمایت نظامیان حکومت پهلوی  بــا

مردم منطقه وارد جنگ نابرابر شد ودرطرف دیگر مردم نیز بـــــــــه

رهبری حاج سید اسماعیل مهدوی وحاج سید جواد مهدوی درسعدآبـــاد

ودرآبپخش نیز مردم به رهبری حاج سید جواد مهدوی پسر عمـــــــوی

سیدجواد وسیداسماعیل مهدوی به مقابله با خان پرداختند .   که ایــــــن

درگیری درمردادماه1335 باحضوراردشیر خان شبانکاره که قــــدرت

زوردرمنطقه سعدآباد را دردست داشت وادعای مالکیت برزمینـــــها و     

محصولات کشاورزی مردم رامی کرد ازصبح درمحلی بنام جـــــاقاش

بوقوع پیوست که منجر به شهادت دو نفر بنام سید مندنی سجــــــادی و

دیگری که اهل روستای جتوط بود بنام کربلایی شهسواردهقان وموسی ابوعلی وچندین نفـــــــر

نیز زخمی شدند .این درگیری چندین روز طول داد که هرچند مــــردم

درابتدادربرابرخان ونیروهایش مقاومت وایستادگی کردند ولی درنهایت

با پیروزی خان برمردم به پایان رسید .

اماسال بعد نیز مجد داً درمنطقه ای دیگر بنام گله میرو درسعدآبـــــــاد

بین خان ومردم درگیری بوجودآمد که این با خان بانیروهای نظامــــی

وادوات وتجهیزات بیشتر که ازطرف حکومت حمایت می شد به مردم

حمله کرد که این بارنیز فردی بنام شیخ عبدالصاحب کشته شد. نیروهای

نظامی به فرماندهی سرهنگ بهزادی وسعادت به وسیله ی افراد نفوذی

که درمیان مردم داشتند افراد راشناسایی می کردند وشبانه بــــــــــه  در

خانه آنها می آمدند وبازداشت می کردند این درگیری ها همچنان بــــــه

صورت پراکنده تاسال 1342که قانون اصلاحات اراضی(تقسیم زمین)

به روی کارآمد ادامه داشت که بعدازآن زمین هابین مردم تقسیم شـــد و

مالکیت وانحصارطلبی زمین ها ومحصولات کشاورزی ازدست خــان

بیرون رفت .

 جاقاش وگله میرو نام قسمتی ازباغ های سعدآباد می باشد

 این اسنادکه آقای سیدمحمدتقی حسینی مطلق اهل سعدآباد درمورد شکایت مردم ازظلم

خوانین منطقه به شاه مخلوع وفرح پهلوی نوشته اند دراختیارماقرارداده اند که ازایشان تشکر میشود.

 

تاریخ این سند۱۰/۵/۱۳۲۹می باشد

 

 

 

 

 


2.jpg

|+| نوشته شده توسط احمد ایمانی در شنبه بیست و نهم آبان ۱۳۸۹ ساعت 11:13 |

آثارباستانی ودیدنی شهرومنطقه ی سعدآباد

ازآثاروتمدن بازمانده باستانی ودیدنی توزوسبامنطقه ی (سعدآباد)

می توان به مجموعه ی غارهای چهل خانه که درشمال شهر سعدآبادنزدیک ویرانه های شهر باستانی توز نام برد چهل خانه دردیواره سنگی رودخانه شاهپور ساخته شده است گرچه تاریخ دقیقی اززمان ساخت آن دردست نیست واکنون 23خانه آن باقی مانده اما آنچه ازآن برجای مانده بیانگر کارهنرمندانی است که توانسته اندبا استفاده ازجنسیت دیواره رودخانه اتاقه هایی زیبا وبااستحکام بسازند.برای ایجاد چنین مکانی که تاکنون سندمعتبر وقابل قبولی پیدانشده است  .اما بعضی براین عقیده اند که برای زندان وبزداشت محکومان ویابرای نگهداری بیماران خاص وبعضی آن راشبیه به معابد بودا درافغانستان دانسته اند .کاخ سنگ سیاه :

این بنا درجنوب شرق روستای جتوط درکناررودخانه ی دالکی واقع گردیده وعلت نامگذاری این کاخ به سنگ سیاه پایه های ستونهای سنگی سیاه رنگ می باشد .(این کاخ متعلق به دوره هخامنشینان ،نشانی از تمدن کهن این سرزمین است)

کاخ بردک سیاه :

متعلق به دوره هخامنشینان ،درشمال روستای درودگاه درمیان نخل  های سبز وکهن ،درسال(1356)توسط باستان شناسان معروف احسان یغمایی ازدل خاک بیرون آورده شد که تاکنون ازاین کاخ مجلل (21)پایه ستون که از دوردیف سنگهای سیاه وسفید تشکیل گردیده ازخاک بیرون آورده شده است .

اشیاء کشف شده وبیرون آورده از خاک :نقش برجسته داریوش اول،دسته خنجرزنان هخامنشی،یک کتیبه خط میخی وچندین قطعه ظروف طلا می باشد .

سدسبا:

این سدمتعلق به دوره هخامنشینان دردشت وسیع وپهناور سبا پایین رشته کوه نرگسی درشمال شهر

وحدتیه نزدیک روستای سبااست.

سدسرقنات ونهر حاج مهدی غریب:

درشرق شهروحدتیه وکنارروستای سرقنات واقع،قدمت آن به دوره صفویه می رسد.

درعهد سلطان حسین صفوی شخصی بنام حاج مهدی عرب این سد را برروی رودخانه ی دالکی

بنا ونهر آبی بزرگ به عرض 5متروطول 20 کیلومتر جهت آبیاری ،دشت حاصلخیزدالکی احداث نمود این نهرازدیربازتاکنون کارانتقال آب به نخیلات ازسرقنات تادرودگاه راانجام ومایه ی برکت ، رزق وسرسبزی این دیار گردیده است .این سد درسال 1369 باعنایت نظام جمهوری اسلامی به امر کشاورزی تجدید بنا گردید.وجلوه ای بسیارزیبایی ومنحصربه فرد دارد.

سدسعدآباد:

این سد برروی رودخانه شاهپور درقلب شهر سعدآباد جلوه ونماد ومعرف این شهر ،شریان حیات

نخیلات بخش شبانکاره است این بنا به فرمان رضاشاه درسال 1311شروع ودرسال 1320 به بهره

برداری رسیدوسالانه پذیرای هزاران گردشگرومسافرمی باشد.

چشمه آبگرم زیراه:

درشمال روستای زیراهدرمرکز شهرباستانی توزواقع گردیده است وچشم اندازی بسیار زیبا ومناظرطبیعی باصفادارداین چشمه درگذشته ی نه چندان دورحمام عمومی روستاهای مجاور آن بوده است .

آبشارتلخ آب:

این آبشاردرشمال روستا ی تل سرکوه ودرجنوب روستای شول واقع گردیده است وازآبشارهای

منحصر به فرد وزیبای استان بوشهر است که سالانه گردش گران فراوانی را ازسراسراستان و

کشور پذیرا است.

آسیاب های آبی کهن ومخروبه :

دراطراف روستای زیراه ومیان نخیلات سعدآبادازنقاط دیدنی دیگراین بخش می باشد این آسیابها متعلق به دوره معاصر وتاسالهای 1340 فعال که باورودماشین وصنعت تعطیل گردیده اند.

قلعه زیراه:

این قلعه پیرومخروبه متعلق به قرن اخیر درروستای زیراه درمرکز شهر باستانی توز واقع گردیده است .

|+| نوشته شده توسط احمد ایمانی در جمعه بیست و پنجم دی ۱۳۸۸ ساعت 20:58 |

بادبستان سعدی سعدآبادآشناشویم

خلاصه ای ازوضعیت کاردبستان سعدی سعدآباد درسنوات گذشته

مدرسه ابتدا تحت عنوان مدرسه دولتی ذکورسعدآبادتاسیس وسپس براساس قانون مصوب 19اسفند ماه

1312اداره معارف واوقاف بنادرجنوب به دبستان تغییرنام می یابد .(دبستان سعدی سعدآباد)

زمان آغاز سال تحصیلی ازنیمه دوم شهریورماه بوده وکلیه کارکنان موظف به حضوردرمدرسه بالباس

متحدالشکل بوده اند موادآموزشی وامتحانی دردوره شش ساله ابتدایی شامل :قرآن وشرعیات واخلاق –

فارسی(خواندن-املاء-انشاء)حساب وهندسه –نقاشی ورسم-خط-سرود-ورزش علم الاشیاء- تعلیمات مدنیه

تاریخ –جغرافیا وکاردستی بوده است .

اموردبستان سعدی تاسال 1337توسطمدیرآموزگارومدیران مدرسه وتحت نظر اداره فرهنگ شهرستان

برازجان انجام وسپس آقای سیدرضا علی رضوی دشتی مدیردبستان سعدی راعلاوه برمدیریت مدرسه به

سمت نمایندگی فرهنگ بخش سعدآبادمنصوب وازاین تاریخ منطقه سعدآباد به نمایندگی تبدیل میگردد.

نمایندگی فرهنگ دربخش سعدآبادطی چندین سال به کارخودادامه داده تااینکه درسال 1357 به اد اره

آموزش وپرورش منطقه ارتقاء یافته است . درسال1361به حکم اداره کل آموزش وپرورش استــــــــــان

بوشهر منطقه شبانکاره ازسعدآبادتفکیک ونمایندگی آموزش وپرورش درشبانکاره نیزتاسیس گردید.

فرهنگي  اين بخش است.

 .

 

|+| نوشته شده توسط احمد ایمانی در جمعه بیست و هفتم آذر ۱۳۸۸ ساعت 18:24 |

عزاداری ماه حسین درسعدآباد

Q

با فراررسیدن ماه محرم ماه خون وقیام مردم شهرسعدآباد نیزهمچون مردم دیگرشهرها

به برپایی مراسم های عزاداری مختلفی مانند روضه خوانی ،سینه زنی ،تعزیه خوانــی

و........می پردازند درشهرسعدآبادهیئت های مختلفی وجودداردکه باحضورجوانــــــان

دوستدارامام حسین پرشورترمی شود .

 ..
 

|+| نوشته شده توسط احمد ایمانی در سه شنبه بیست و چهارم آذر ۱۳۸۸ ساعت 20:55 |

آموزِِِِِش وپرورِش منطقه سعدآباددرگذرزمان

تاریخچه ی آموزش وپرورش منطقه ی سعدآباد

مکتب خانه ها:

منطقه ی سعدآبادازنظر فرهنگی وآموزشی دارای سابقه ی درخشانی می باشد

مردم این منطقه باالهام ازدین مبین اسلام ازقدیم الایام درفکرآموختن علــوم   و

معارف اسلامی وسوادآموزی بودند . ابتداآموختن به شکل خصوصـــــــــــــــی وازخانواد ها شروع گردید وسپس به تاسیس مکتب خانه ها انجامید .

کمتر روستایی  درمنطقه ی  سعدآباد وجود داشت  که فاقد مکتب خانه باشــــــد وشاگردان زیادی درسطح منطقه به آموختن قرآن وکتب نویسندگان وشعرای قدیم مشغول بودند .درسعدآباد چندین مکتب خانه دایربوده است کــــــــــــــــــــه ازمعروفترین آنها می توان مکتب خانه ی مرحوم کربلایی آموزگار رانام برد.

که به حق دریادگیری وسوادآموزی مردم سعدآباد سهم بسزایی داشته است .

درهمان زمان تعدادی ازنخبگان منطقه برای یادگیری علوم ومعارف اسلامی عازم حوزه ی علمیه نجف اشرف وسایر حوزه های علمیه شدند که ازمیان آن ها افرادی روحانی ودرسطح بــــالا پرورش یافته  وبارجعت به منطقه باعث تنویر افکار عمومی ورواج فرهنگ غنی اسلامی وتوسعه ی سوادآموزی شدند

که ازجمله می توان مرحوم آیت الله حاج سیداسماعیل مجتهد(مهدوی)که یکــی

ازعلمای طرازاول حوزه ی علمیه نجف اشرف بود رانام برد . وی از بزرگان ومشاهیر علوم اسلامی است وتخصص بالایی درطب ابوعلی سینا داشت ودر

طبابت واستفاده ازگیاهان  دارویی درمعالجه ی افراد محروم منطقه  ید طولایی

داشت . یکی از کارهای درخشان ایشان اقدام درتاسیس مدارس به شیـــــــوه ی نوین بوده است .

تاسیس مدرسه ی دولتی :

مرحوم آیت الله حاج سیداسماعیل مهدوی تقاضای تاسیس مدرسه به

سبک جدید رامی نماید وباتوجه نفوذ وآشنایی خودبادست اندرکاران اداره ی

فرهنگ بوشهر،ازرییس فرهنگ آن زمان آقای سید محمد فروزان تقای یک باب مدرسه  

دولتی نموده که بلافاصله موردموافقت قرارمی گیرد ودرتاریخ 16/6/1312وسایل  و

اثاثیه موردلزوم وپرسنل مربوطه به سعدآباد فرستاده می شود .

درتاریخ 25/6 /1312درمنزل شخصی ازاهالی محل بنام کربلایی داراب درکنار مسجد

حضرت امام جعفرصادق (ع) وقلعه ی قدیمی خان وباجمع آوری مبلغ هشتاد(80)تومان

ازافراد خیَروباتعمیرآن مدرسه ی جدیدافتتاح وبه نام مدرسه دولتی سعدآباد نامگذاری شد

وباتعداد حدودچهل (40)نفر دانش آموز که به طور مستقیم ازمکتب خانه مرحـــــــــــوم

آموزگار به مدرسه منتقل می شوند وباتوجه به درجه سواد درپایه های اول تاچــــــهارم

تقسیم می شوند شروع به کار می کنند .

پرسنل مدرسه نیز درآغاز کار شامل :یک مدیر آموزکار ،یک نفر آمزگار ویک نــــــفر

خدمتگذاربوده است .          

|+| نوشته شده توسط احمد ایمانی در یکشنبه هشتم آذر ۱۳۸۸ ساعت 19:4 |

میراث فرهنگی سعدآباد

بقعۀ آقامیرهداف درسعدآباد

درحدفاصله دوروستای اردشیرآبادوزیراه ازتوابع بخش سعدآباد شهرستان دشتستان بقعه ای وجود داردکه درمیان مردم محل به نام (( آقا میرهداف )) خوانده می شود. ازمعمر ترین وسالخوردگان آن حدود نقل است که این بقعه متعلق  به  یکی از سرداران عرب  بوده   که هنگام  تصرف  شهر باستانی توج میان سال های16تا19هجری قمری به وسیله اعراب، درآن جنگ کشته ودرهمان جا به خاک سپرده شد. بقعه مورد ذکرکه در زمینی نا هموار وبر روی تپه ای کم ارتفاع واقع شده از قدیم الایام مورد توجه ساکنین آن حدود بوده وامروزه نیز به عنوان زیارتگاهی محل توجه    می باشد .

 

برگرفته ازکتاب دشتستان درگذرتاریخ نوشته :        محمدجوادفخرایی

|+| نوشته شده توسط احمد ایمانی در یکشنبه پنجم مهر ۱۳۸۸ ساعت 23:19 |

میراث فرهنگی سعدآباد

آثاردومین کاخ هخامنشینان درسعدآباددشتستان(سنگ سیاه)

به فاصله 12کیلومتریشمال برازجان ودرنزدیکی روستای جتوط آثاریک کاخ باستانی وجوددارد که به کاخ ((سنگ سیاه )) معروف می باشد .وجه تسمیه این کاخ به سنگ سیاه ازآن جهت است که پایه ستون های این کاخ ازسنگ های سیاه رنگ گرانیت  ساخته شده است .

پایه ستون های مورد ذکر دومین اثرازمجموعه ی آثار باقی منده ازدوره هخامنشینان است که دراوئل دهه ی 1350ه ، ش دراین منطقه کشف گردید . این پایه ستون ها برروی زمین تقریباً ناهموارودرحدفواصل روستاهای جتوط، عامویی ،بارگاهی وده قائد (محمدآباد )واقع شده وبرای مشاهده آن ازدوراه می توان اقدام کرد .

راه اول آن که باید ازبرازجان به ده قائد رفت وپس از عبوراز نخلستان هایی  که  در شمال  ده قائد و در حاشیه ی  رود  دالکی  قرار دارد باید ازرودخانه گذشت وخودرابه آن سوی رودخانه رسانید . ازرودخانه دالکی تا محل مورد نظر حدود  پانصد متر است که  در اثر طغیان روددرمواقع پرآبی   وجاری شدن سیل ،زمین بریده بریده شده ودرنتیجه می بایست با بالا وپایین رفتن مسافتی درحدودسیصد متر راپشت سر گذاشت . پس از

گذشتن ازاین مسیر ناهموار وفاصله گرفتن ازرودخانه زمین به صورت تپه ماهورهایی به چشم می خورد وبه دنبال آ ن به محل کاخ می رسیم .

راه دوم این است که می بایست به وسیله اتومبیل ازبرازجان به روستای درودگاه وازآن جا به جانب روستای جتوط که کاخ سنگ سیاه درنزدیکی آن واقع است راه را ادامه داد .  در نزدیکی  روستای  جتوط  می بایست مسیر را به طرف جنوب تغییر داد ودرحدود 500متر درجاده ی قدیمی

جتوط – برازجان  پیش رفت ازاین نقطه  به بعد  باید ازجاده خارج  شد ووسیله ی نقلیه رااز میان سنگلاخ ها وزمین های ناهموار به طرف محل موردنظر هدایت کرد تابه آن جارسید .

آثار سومین کاخ هخامنشیان درسعدآباد دشتستان(بردک سیاه)

در نزدیکی روستای  دورودگاه از توابع شهرستان دشتستان شهر سعدآباد پایه ستون هایی ازیک  کاخ متعلق به دوره هخامنشیان به چشم می خورد که دراصطلاح محلی به آن ((بردک سیاه )) می گویند . این پایه ستون ها

که درنخلستانی واقع است عیناً مشابه پایه ستون های کاخ سنگ سیاه در

روستای جتوط است .

|+| نوشته شده توسط احمد ایمانی در جمعه سوم مهر ۱۳۸۸ ساعت 1:32 |

آشنایی شماباآثارباستانی شهر سعدآبادوشهر قدیمی توج

توج (توز)

مهمترین شهری که پیش از اسلام ودر قرون اولیه ی اسلامی درناحیه ی دشتستان قرارداشت وجغرافی نویسان ومورخان قدیم درآثارخود به کرات ازآن یاد کردهاند شهری بود به نام ((توز))(توج –تواج –توژ-توه –تواز) این شهر که بین دو رودخانه ی شاپور و دالکی امروزی  و  در حوالی                                                   روستای ((زیرراه)) واقع بود بنا به گفته ی جغرافی نویسان بسیار آبادوپر جمعیت وازجمله شهرهای تجارتی فارس درآن دوران به شمار می آمد . دراین شهر پارچه ها وجامه های کتانی مخصوصی تهیه می شد که از  شهرت بسزایی برخورداربود وبه جامه های ((توزی )) معروف بود وبه دیگر نواحی ایران حتی نواحی دوردستی چون خراسان  وماوراء النهرو بین النهرین فرستاده می شد . جغرافی نویسان ومورخین قدیم درتالیفات خود بااختلاف تلفظ ازاین شه یادکرده اند وهمگی به اتفاق آن راازکوره ی اردشیر محسوب داشته اند .

آثارباستانی منطقه ی سعدآباد          ((چهل خونه))

در سه  الی چهار کیلومتری شمال غرب روستای زیرراه از توابع  شهر سعدآباد و درساحل  رودخانه  شاپور مجموعه ای ازغارهای  سنگی  در دیواره ی کوه به چشم می خورد که به وسیله ی انسان به صورت اتاق ها وراهروهای تقریبا منظم ساخته وپرداخته شده وبه واسطه ی تعداد زیاد آنها  در میان اهالی  زیرراه و سعدآباد  به  ((چهل خونه )) (چهل خانه )  می باشد .   ازاین مجموعه غارها درحال حاضر بیست وسه تای آن سالم  برجای مانده وبقیه دراثرگذشت زمان وعوامل طبیعی مانند باران وریزش  کوه از میان رفته است .

برای رسیدن ومشاهده ی این غارها ازنزدیک می بایست ازجاده ای که سعدآباد رابه زیرراه متصل می سازدگذشت. . درنزدیکی روستای زیرراه باید جاده ی سعدآباد – زیرراه را رها نمود وبه سمت رودخانه ی شاپور که درهمان نزدیکی  جاری  است  منحرف شد وپس از گذشتن ازاراضی تقریبا همواری  که در زمستان  محل کشت غلات می باشد  به  رودخانه رسید .  درساحل رودخانه مجموعه ی چهل خونه رابه آسانی می توان مشاهده کرد که درآن سوی رود ودردل کوه قرار گرفته اند ...

                

|+| نوشته شده توسط احمد ایمانی در چهارشنبه یکم مهر ۱۳۸۸ ساعت 11:1 |

سعدآباد شهری در نخلستان های جنوب

مختصری ازوضعیت جغرافیایی منطقه ی سعدآباد

1- موقعیت وو سعت

منطقه ی سرسبز سعدآباد بانخلستا نهایانبوه ورودخانه های زیبا چون

نگینی  سبز دراستان  بوشهر جای  گرفته است .  این  بخش  از توابع شهرستان دشتستان ودرگوشه ی شمال شرقی استان بوشهر برروی طول  جغرافیایی تقریبی   51درجه و8دقیقه شرقی وعرض جغرافیایی

29 درجه و20 دقیقه شمالی واقع شده ا ست .  قسمتهای شمالی این بخش راتپه ماهورهای دنباله کوههای زاگرس فراگرفته وبه تدریج که بسمت  جنوب این منطقه  وارد  می شویم زمین مسطح و بشکل

جلگه درمی آید ارتفا ع متوسط این  منطقه درحدود  50 متر ازسطح

دریا می باشد . بخش شبانکاره در غرب و بخش  مرکزی  دشتستان در

جنوب وشرق وقسمتی ازاستان فارس درشمال وشمال شرقی آن قرار

دارد . مساحت این منطقه درحدود 736 کیلومتر مربع می باشد .

رود خانه های  دائمی  و معروف  دالکی در قسمت  شرقی  و شاپور درقسمت  غرب آن جریان دارند  که درواقع حیات این منطقه مدیون

جریان همین دورودخانه می باشد  .
ادامه مطلب
|+| نوشته شده توسط احمد ایمانی در دوشنبه پانزدهم تیر ۱۳۸۸ ساعت 20:40 |